REGULAMIN 
Zajęć jogi na wyjazdach
 
 

1.Warunki Ogólne

 

Ilekroć mowa w tym regulaminie o wydarzeniu – rozumie się przez to prowadzenie zajęć jogi.

Podmiotem prowadzącym jogę jest NATA JOGA- Czas dla siebie, NATALIA TREMBLA, NIP: 937-27-11-788, 43-300 BIELSKO- BIAŁA.

Osoba, która chce zakupić karnet na zajęcia jogi na wyjeździe winna jest skontaktować się najpierw z prowadzącym, w celu ustalenia szczegółów danego wydarzenia.  Kontakt: terapiaciala@dobremiejscebielsko.pl

 

Dojazd na miejsce, w których będą prowadzone zajęcia uczestnik ponosi w swoim zakresie.

Za zakwaterowanie i wyżywienie odpowiada ośrodek/hotel/pensjonat/ w którym odbywają się zajęcia. W sprawach dotyczących roszczeń z tym związanych firma NATA JOGA- Czas dla siebie, NATALIA TREMBLA nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta.

 

2. Zapisy i opłaty

 

Osoba, która chce zakupić karnet na zajęcia winna jest skontaktować się najpierw z prowadzącym w celu ustalenia szczegółów. Kontakt: terapiaciala@dobremiejscebielsko.pl

 

W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet zakupiony na dane prowadzenie zajęć na wyjeździe:

Karnet zakupiony obejmuje tylko prowadzenie jogi. Pozostała kwota do zapłaty jest płatna gotówką bezpośrednio do Ośrodka, który odpowiedzialny jest za zakwaterowanie i wyżywienie, i jest podawana w opisie wydarzenia w mediach społecznościowych na profilu https://www.facebook.com/natajoga , a także w informacji zwrotnej po kontakcie na maila.

Karnet jest ważny tylko na konkretne zajęcia jogi w konkretnym miejscu, w konkretnej dacie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystanie karnetu, pieniądze nie są zwracane.

Kwota może ulec zmianie, ze względu na zmiany cenowe dyktowane przez organizatora noclegów i wyżywienia.

Każdorazowo dokładny zakres usług, a także sposób płatności przedstawiony jest w opisie danego wydarzenia w mediach społecznościowych profilu https://www.facebook.com/natajoga

 

3. Przedmiot usług

 

Osoby, które opłaciły zajęcia jogi, a następnie wpłacające pozostałą część kwoty na miejscu, gotówką podmiotowi organizującym nocleg i wyżywienie mogą:

 1. korzystać z noclegu i wyżywienia zgodnie z regulaminem obiektu,
 2. korzystać z zajęć jogi wg planu przedstawionego w opisie wydarzenia, plan ten w wyjątkowych przypadkach może ulec zmianie,
 3. korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali.
 4. Wszystkie pozostałe możliwe usługi na danym wyjeździe są dodatkowo opłacane u osoby świadczącej daną usługę.

Usługa nie obejmuje w żaden sposób dojazdu na miejsce, ani ubezpieczenia. Za dojazd na miejsce wydarzenia oraz za ewentualne ubezpieczenie każdy z uczestników płaci indywidualnie ewentualnemu przewoźnikowi oraz agentowi ubezpieczeniowemu.

 

4. Udział w zajęciach jogi

 

NATA JOGA- Czas dla siebie, NATALIA TREMBLA nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela.

W zajęciach jogi mogą uczestniczyć osoby bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. NATA JOGA nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia osoby ćwiczącej, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.

 

Uczestnik zajęć zobowiązany jest:

a) do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywają się zajęcia jogi,

b) do zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się,

c) stosować się do instrukcji nauczyciela, a także organizatora zapewniającego nocleg (miejsce odbywania się zajęć) i ewentualnego przewodnika (organizator przejazdów),

d) do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

5. Rezygnacje, zwroty, odwołanie wydarzenia, reklamacje

 

W wyjątkowych przypadkach, gdy zajęcia jogi zostaną odwołane, zwracana jest klientowi kwota za wykupione zajęcia jogi .W przypadku odwołania wydarzenia, na których zaplanowano zajęcia jogi na wyjeździe, organizator zajęć jogi nie odpowiada za koszty już poniesione, np. przejazd, zakwaterowanie, ubezpieczenie.

Klient nie ma prawa rościć sobie dodatkowego odszkodowania w związku z odwołanym wydarzeniem.

Jeśli w trakcie lub po realizacji zajęć jogi klient stwierdzi jakieś wady tychże, winien jest natychmiastowo zgłosić swoje uwagi do organizatora zajęć jogi na wyjeździe. Organizator zajęć jogi na wyjeździe zobowiązuje się do poprawy tych wad, jeśli są one w zasięgu realizacji organizatora zajęć jogi na wyjeździe.

 

6. Przetwarzanie danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest NATA JOGA-Czas dla siebie, Natalia Trembla, NIP: 937-27-11-788, 43-300 Bielsko- Biała

 

 1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: terapiaciala@dobremiejscebielsko.pl

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

  w celach związanych z rejestracją, uczestnictwem i wysyłką informacji o wydarzeniu, organizowanych przez NATA JOGA- Czas dla siebie, NATALIA TREMBLA. Kategoria danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania – w przypadku wystawienia faktury.

  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą partnerzy świadczący usługi na rzecz Administratora (tj. firma księgowa) oraz podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do spełnienia celu dla którego zostały zebrane.

  Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO,

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji celów opisanych w ust. 3.

  Administrator nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje względem Państwa zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.

 

7. Postanowienia końcowe

 

Wszystkie kwestie organizacyjne, a także szczegóły wydarzenia, podane są w opisie konkretnego wydarzenia, a także podawane są mailowo po kontakcie z adresu: terapiaciala@dobremiejscebielsko.pl

 

Osoba, która wykupuje karnet na zajęcia jogi, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.

 

 

 

 
 
 

 

Współzałożycielka Dobrego Miejsca

Terapia umysłu:

Anna Czajkowska

tel. 533 034 614 

email:

psychoterapia@dobremiejscebielsko.pl 

Współzałożycielka Dobrego Miejsca

Terapia ciała:

Natalia Trembla

tel. 513 555 214 

email:

terapiaciala@dobremiejscebielsko.pl