Regulamin strony internetowej dobremiejscebielsko.pl

 

 

Definicje

Platforma - strona dobremiejscebielsko.pl wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami, które umożliwiają realizację Usług.

Płatność online - płatność internetowa realizowana za pośrednictwem Systemu płatności online.

Regulamin - niniejszy dokument.

Setting terapeutyczny - indywidualne założenia dotyczące Usług terapeutycznych, obejmujące częstotliwość, terminy, zasady odwoływania i inne, ustalane pomiędzy Pacjentem, a Specjalistą w procesie terapii.

Specjalista - psychoterapeuta, psycholog, pedagog, terapeuta manualny lub inna osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, wskazane przy opisie danego Specjalisty na Platformie, odpowiedzialna za świadczenie Usługi terapeutycznej.

System płatności online - System umożliwiający płatności internetową realizowany przez zewnętrznego operatora Przelewy24.pl.

System rezerwacji - serwis internetowy służący do rezerwacji Usług terapeutycznych, udostępniony przez Platformę, realizowany przez zewnętrzny podmiot będący operatorem strony nakiedy.pl.

Umowa - umowa o świadczenie Usług elektronicznych, którą zawierasz z nami poprzez akceptację Regulaminu.

Usługi elektroniczne - usługi, które świadczymy drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy.

Usługi terapeutyczne - Konsultacje terapeutyczne, terapie oddechowe i manualne ze Specjalistami, które możesz nabyć telefonicznie lub korzystając z Systemu rezerwacji.

Usługobiorca - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Platformy i zawierająca z nami Umowę.

Usługodawca - Anna Czajkowska, wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Czajkowska NIP 7542801390. Siedziba: ul. Żywiecka 191, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: psychoterapia@dobremiejscebielsko.pl

 

1. Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin definiuje zasady używania Platformy oraz Usług elektronicznych i Usług terapeutycznych, które świadczymy na rzecz Usługobiorców. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i używać jej tylko zgodzie z postanowieniami.

 

2. Świadczenie Usług elektronicznych

Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne polegające na publikowaniu treści na Platformie oraz udostępnianiu Systemu rezerwacji. Świadczenie Usług elektronicznych jest nieodpłatne. W przypadku korzystania z Systemu rezerwacji Usługobiorca zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Do świadczenia Usług elektronicznych wymagane jest:

  • Urządzenie (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową np. Firefox, Chrome, Safari, Opera lub inną (zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji),

  • Włączona obsługa plików typu Cookies (wymagane są tylko pliki techniczne),

  • Włączona obsługa JavaScript,

  • Konto poczty elektronicznej i numer telefonu - w przypadku korzystania z Systemu rezerwacji.

 

3. Świadczenie Usług terapeutycznych

Usługi terapeutyczne świadczone są w siedzibie Usługobiorcy przy ul. Żywickiej 191, 430-300 Bielsko-Biała lub online, w zależności od ustaleń pomiędzy wybranym Specjalistą, a Usługobiorcą i/lub w zależności od Usługi terapeutycznej nabytej przez System rezerwacji.

W przypadku Usługi terapeutycznej online konieczne jest urządzenie (komputer, smartfon, tablet) umożliwiające przekazywanie obrazu i dźwięku, z dostępem do Internetu, przeglądarką internetową np. Firefox, Chrome, Safari, Opera lub inną oraz dostęp do platformy Google meets, na której odbywają się Usługi terapeutyczne online. 

 

4. Płatności i zwroty

Usługi terapeutyczne mogą zostać opłacone gotówką, przelewem lub przez Płatność online, w zależności od wybranej opcji i ustaleń między Specjalistą, a Usługobiorcą.

Opłaty za Usługi terapeutyczne, które zostały terminowo (patrz pkt. 5.) i skutecznie odwołane podlegają zwrotowi. Usługodawca bez zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 14 dni, zwróci płatność Usługobiorcy tym samym kanałem, którym płatność uiszczono. Tj.:

  • Płatność online zostanie zwrócona za pośrednictwem Operatora płatności online

  • Płatność przelewem zostanie zwrócona za pomocą przelewu

  • Płatność gotówką zostanie zwrócona w gotówce w siedzibie Usługodawcy

W przypadku, gdy z jakiegoś powodu zwrot płatności nie jest możliwy tym samym kanałem, wtedy Usługodawca i Usługobiorca mogą wybrać inny, wspólnie ustalony sposób zwrotu.

 

5. Odstąpienie od umowy i terminy odwołania Usług terapeutycznych

Masz prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny. Aby to zrobić i odwołać Usługę terapeutyczną proszę wysłać wiadomość e-maila na adres: psychoterapia@dobremiejscebielsko.pl z dokładną informacją o dacie, godzinie i rodzaju Usługi terapeutycznej, która ma zostać odwołana. W przypadku rezerwacji za pomocą Systemu rezerwacji Usługobiorca może również odwołać Usługę terapeutyczną korzystając ze specjalnego linku do odwoływania, który znajduje się w mailu wysłanym przez System rezerwacji.

Skuteczne odwołanie, które nie pociąga za sobą konieczności uiszczenia opłaty za Usługę terapeutyczną, jest możliwe nie później niż na 48 godzin przed umówionym terminem Usługi terapeutycznej.

Powyższe zasady, nie mają zastosowania w przypadku kiedy Pacjent i Specjalista ustalili indywidualny Setting terapeutyczny.

 

6. Reklamacje

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres psychoterapia@dobremiejscebielsko.pl z podaniem szczegółów. Usługodawca niezwłocznie rozpatrzy reklamację, nie później niż w terminie 30 dni. Usługodawca odpowie Usługobiorcy na reklamację za pomocą wysłania wiadomości e-mail na adres, z którego nastąpiło zgłoszenie reklamacyjne lub na inny podany przez Usługobiorcę adres e-mail.

 

7. Własność intelektualna

Wszystkie treści, ale też cała Platforma i wszelkie elementy oprawy graficznej są własnością intelektualną Usługodawcy. Powielanie, redystrybucja i publikacje możliwe są wyłącznie po otrzymaniu jednoznacznej zgody Usługodawcy.

 

8. Postanowienia końcowe

Prawem właściwym zawierania Umów jest prawo polskie.

W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień regulaminu okazało się częściowo lub w całości nieważne, pozostałe postanowienia pozostają bez zmian, a całość winna być interpretowana w sposób najbardziej zbliżony do postanowień nieważnych.

Współzałożycielka Dobrego Miejsca

Terapia umysłu:

Anna Czajkowska

tel. 533 034 614 

email:

psychoterapia@dobremiejscebielsko.pl 

Współzałożycielka Dobrego Miejsca

Terapia ciała:

Natalia Trembla

tel. 513 555 214 

email:

terapiaciala@dobremiejscebielsko.pl