REGULAMIN 
Studio Jogi NATA JOGA- Natalia Trembla
 
 
 
Poniższy regulamin określa zasady udziału w zajęciach jogi oraz innych zajęciach prowadzonych przed Studio Jogi NATA JOGA- Czas dla siebie. Natalia Trembla NIP 937 27 11 788, zlokalizowanego w Bielsku- Białej, 43-300, przy ulicy Żywieckiej 191.
 
 
 
Regulamin uczestnictwa w zajęciach jogi i innych zajęciach w NATA JOGA:
 
1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez NATA JOGA jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją poniższego Regulaminu.
 
2. Regulamin jest wiążący dla uczestników zajęć, niezależnie od tego, czy faktycznie zapoznali się oni z jego postanowieniami.
 
3. Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Informacja o zmianie Regulaminu będzie przekazana uczestnikom zajęć osobiście, a zmieniony Regulamin zostanie umieszczony w recepcji i na stronie internetowej studio.
 
4. Uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność, tym samym zrzekając się roszczeń w stosunku do studia, z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub pogorszenia stanu zdrowia.
 
5. Uczestnik ma obowiązek we własnym zakresie skontrolować swój stan zdrowia i dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do udziału w zajęciach, a także poinformować prowadzącego zajęcia o ewentualnych przeciwwskazaniach, przed przystąpieniem do zajęć. W związku z powyższym, nauczyciel prowadzący ma prawo odmówić wstępu na sale uczestnikowi.
 
6. W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami zajęć po konsultacji z prowadzącym i za pisemną zgodą rodziców.
 
7. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje osób uczęszczających na zajęcia powstałe na terenie Studia.9. Studio nie ubezpiecza Uczestników od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Studia oraz osób działających z ramienia Studia.
 
8. Każdy uczestnik zajęć w NATA JOGA zobowiązany jest do:
-Zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go.
- Zachowania czystości w sali ćwiczeń i w szatni. Zaleca się przestrzeganie zasad higieny.
- Przestrzegania poleceń nauczyciela prowadzącego. 
 
9.  Osoby korzystające z maty należącej do NATA JOGA, zobowiązane są do jej wyczyszczenia/ odkażenia środkami udostępnionymi w studio, po zakończeniu zajęć.
 
10. Do ćwiczeń nie należy przystępować z pełnym żołądkiem (minimum jedna godzina odstępu po lekkim posiłku, trzy godziny po cięższym), po długotrwałym pobycie na słońcu, po saunie, po innym intensywnym treningu.
 
11. Ćwiczy się boso. ( w skarpetach na swoją odpowiedzialność)
 
12. Zawsze należy poinformować nauczyciela o problemach zdrowotnych przed zajęciami.
 
13. Wszelkie niedyspozycje, choroby, urazy, kontuzje należy zgłaszać przed zajęciami. W przypadkach poważnych i przewlekłych zalecane są konsultacje lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń! W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem i przedstawienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań. 
 
14.  Panie ciężarne bezwzględnie muszą poinformować nauczyciela prowadzącego. W zajęciach mogą uczestniczyć kobiety, których ciąża przebiega bez powikłań – po konsultacji z lekarzem, muszą przynieść zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań. Jeśli nie ma obecnie grupy dla Pań ciężarnych, mogą być Panie odesłane do danego nauczyciela i/lub jeśli jest nauczyciel kompetentny by poprowadzić taką praktykę. Można również umówić się na zajęcia prywatne) w tej sprawie koniecznie skontaktuj się z Nami wcześniej.
 
15. Panie w trakcie menstruacji winny poinformować nauczyciela, nie wszystkie ćwiczenia są wskazane dla nich.
 
16. Jeśli w trakcie zajęć pogarsza się samopoczucie, należy o tym poinformować prowadzącego zajęcia/
 
17. Uczestnicy są świadomi swojego stanu zdrowia i ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 
18. Uczestnicy zajęć nie mogą pomagać sobie wzajemnie bez zgody osoby prowadzącej. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
 
19. Na zajęcia nie spóźniamy się i nie wychodzimy wcześniej z zajęć. Należy być punktualnym.
 
20. Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, osoby podejrzane o bycie pod wpływem takich środków mogą zostać wyproszone z zajęć.
 
21. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.
 
22. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy lub przełączyć go na tryb bezgłośny.
 
23. Uczestnicy korzystają z usług NATA JOGA na własną odpowiedzialność.
 
24. NATA JOGA nie odpowiada za rzeczy pozostawione przed salą i w szatni. Rzeczy o szczególnej wartości można przekazać przed zajęciami prowadzącemu w celu ich przechowania.
 
Regulamin płatności i uczestnictwa na zajęcia indywidualne i grupowe obowiązujący od dnia 1.06 2023:
 
1. Karnet 1- 140 zł:
 
Abonament miesięczny ( można go zakupić w pierwszym tygodniu danego miesiąca) Dotyczy wstępu na grupowe zajęcia jogi NATA JOGA.  Umożliwia wejście na wybrane uprzednio zajęcia raz w tygodniu przez cały miesiąc. Karnet ważny jest zawsze od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca. Studio NATA JOGA nie zwraca należności za nieobecność uczestnika na zajęciach.
 
2. Karnet 2- 240 zł:
 
Abonament miesięczny ( można go zakupić w pierwszym tygodniu danego miesiąca) Dotyczy wstępu na grupowe zajęcia jogi NATA JOGA. Umożliwia wejście na wybrane uprzednio zajęcia dwa razy w tygodniu przez cały miesiąc. Karnet ważny jest zawsze od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca.
 
3. Karnet 3- OPEN:
 
Abonament miesięczny (można go zakupić w pierwszym tygodniu danego miesiąca) Dotyczy wstępu na grupowe zajęcia jogi NATA JOGA. Umożliwia wejście na wszystkie zajęcia grupowe prowadzone przez NATA JOGA. Karnet ważny jest zawsze od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca.
 
4. Wejście pojedyncze-45 zł, płatne jest przed rozpoczęciem wybranych uprzednio zajęć. Pojedyncza wejściówka nie rezerwuje stałego miejsca na sali, należy każdorazowo potwierdzić miejsce na sali i zapisać się na wybrane zajęcia.
 
5. Zajęcia indywidualne-150 zł/ sesję. W zajęciach indywidualnych mogą brać udział max. dwie osoby, co nie wpływa na wzrost ceny.
 
6. Studio NATA JOGA nie honoruje kart Multisport.
 
7.  Na wszystkie zajęcia obowiązuje konieczność uprzedniego zapisania się. Zapisy przyjmujemy drogą mailową:  kontakt.natajoga@gmail.com lub  terapiaciala.dobremiejscebielsko.pl oraz telefoniczną: 513-555-214
 
8. Istnieje możliwość wykupienia vouchera podarunkowego na dowolne zajęcia/ karnet. O szczegóły prosimy pytać pod adresem mailowym:  kontakt.natajoga@gmail.com lub  terapiaciala.dobremiejscebielsko.pl
 
9. Odwołanie obecności na zajęciach indywidualnych– Istnieje możliwość odwołania umówionych wcześniej zajęć indywidualnych najpóźniej w przeddzień planowanej sesji. Odwołanie zajęć w późniejszym terminie tj. w dniu planowanej sesji wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty w wysokości połowy cennikowej kwoty tj. 75 zł. Opłatę należy uregulować przelewem lub podczas kolejnej, zaplanowanej sesji.
 
10. Odwołanie obecności na zajęciach grupowych - W przypadku nieobecności prosimy o o jak najszybszy kontakt z NATA JOGA, maksymalnie do dwóch godzin przed rozpoczęciem zajęć. Zwolnione miejsce może zostać wykorzystane przez osoby oczekujące na liście rezerwowej. Nie blokuj im możliwości udziału w zajęciach. Jeśli nie możesz przyjść, daj wcześniej znać.
 
11.  Płatność za zajęcia w NATA JOGA można uregulować gotówką lub kartą przed rozpoczęciem zajęć, a także przelewem- przedpłata na konto : NATA JOGA-Czas dla siebie. NATALIA TREMBLA, Bielsko-Biała, ul. Bartosza Głowackiego 5/6. Numer konta: 62 1160 2202 0000 0003 4975 2006
 
12. Reklamacje płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail:  
 
13.  Jeśli zajęcia nie odbywają się z winy NATA JOGA, od karnetu zostaje odjęto kwota za odwołane zajęcia. Zasada ta nie dotyczy dni wolnych od pracy z mocy ustawy.
 
Polityka Prywatności:
 
1. Rejestrując się jako uczestnik zajęć w studio NATA JOGA podajesz nam następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu wraz z podpisaniem klauzuli o ochronie danych.
 
2. Studio kontaktuje się z Kursantami drogą mailową lub telefoniczną wyłącznie w celach związanych z organizacją zajęć.
 
3. Dostęp do danych osobowych ma wyłącznie właścicielka studio- Natalia Trembla.
 
4. Administratorem danych osobowych jest NATA JOGA-Czas dla siebie, NATALIA TREMBLA. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów.
 
 
 

 

Współzałożycielka Dobrego Miejsca

Terapia umysłu:

Anna Czajkowska

tel. 533 034 614 

email:

psychoterapia@dobremiejscebielsko.pl 

Współzałożycielka Dobrego Miejsca

Terapia ciała:

Natalia Trembla

tel. 513 555 214 

email:

terapiaciala@dobremiejscebielsko.pl